top of page

Books

ספרים

אפרים קישון כתב למעלה מחמישים ספרים בשפה העברית, אשר תורגמו ל-37 שפות. קישון מכר למעלה מ 45 מליון עותקים מספריו ברחבי העולם והוא נחשב לסופר ולסאטיריקן הישראלי המתורגם והנמכר ביותר. 

 

 

חיוך בבצורת

גומזים, גומזים

ספר משפחתי

סדרת ספרי ילדים:

דודים על חוטים

מסטיק עם פסים

הגביע הוא שלנו

אלה מסעות יונתן

ההרפתקאה הבלתי גמורה

מלחמת הנמלים

עין כמונים

ספר המסעות

ספר הסאטירות הראשון

ספר הסאטירות השני

סיפורי ארבינקא

ספר הסאטירות השלישי

קישון דו שיח אוטוביוגרפי

58 מערכונים מאת אפרים קישון

חור במסך

שעיר לעזעזל - רומן סאטירי

עד מדינה - פרוטוקול

הכיפה הסרוגה 

סדרת ספרי ילדים

אילוף הכלבה הסוררת

מלחמת הנמלים

הרקולס ושבעת הננסים

ההרפתקאה הבלתי גמורה

הגביע הוא שלנו

מסטיק עם פסים

ספר משפחתי

הג'ינג'י עם המפתח

ספר המסעות

נקמתו המתוקה של פיקאסו

פרטציה ללא הפסקה

משפט האבהות של יוסך הנגר - מחזה

ארבינקא

1978

1978

1980

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1988

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1995

1997

1998

1999

1993

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

2002

2002

2003

2004

2004

2005

2007

 

 

שמו הולך לפניו - מחזה

אלף גדיא וגדיא - סאטירות

שחור על גבי לבן - מחזה

לא נורא - סאטירות

הכל תלוי - סאטירות

הכתובה - מחזה

באחד האמשים - סאטירות

הוא והיא - קובץ מערכונים

שמניות באויר - סאטירות

תוציא את השטקר, המים רותחים - מחזה

מערכונים - קובץ מערכונים

גומזים גומזים - סאטירות

עצם בגרון - סאטירות

העולה היורד לחיינו - הומורסקות

עין כמונים - רומן סאטירי

השועל בלול התרנגולות - רומן סאטירי

בעד

25 X קישון

זוהי הארץ - ספרונים בעברית קלה

עברית עם קישון - Hebrew with Kishon

אלף גדיא וגדיא - סאטירות

סליחה שניצחנו

אוי למנצחים

באחד האמשים

הכל בו

לא נורא

מערכונים

הכל תלוי

הוא והיא

חור במסך

שמניות באויר

עצם בגרון

הו הו יוליה - מחזה

פרטציה אהובתי

שש קומדיות - קובץ מחזות

 

 

 

1953

1954

1956

1957

1961

1961

1962

1963

1965

1965

1965

1969

1976

1951

1955

1972

1970

1973

1974

1975

1970

1967

1969

1971

1972

1973

1973

1973

1973

1973

1973

1974

1974

1974

1977

תרגומים

טורקית

יידיש

רומנית

בולגרית

ברייל

אספרנטו

קוריאנית

יפנית

אלבנית

עברית

סרבית

הונגרית

סלובנית

לטבית

דנית

פינית

שבדית

נורווגית

פיליפינית

איסלנדית

יוונית

 

אנגלית

גרמנית

צרפתית

איטלקית

ספרדית

פורטוגזית

גיאורגית

רוסית

סלובקית

צ׳כית

פולנית

קרואטית

הולנדית

OneEdenForRent
NutsHamsand Prompters
Noah'sArkTourisClass
MyFamilyRightorWrong1983
LookBackMrsLot
MyFamilyRightorWrong
BestJewishHumor
שמוהולךלפניו
שבעקומדיות
פרטצ׳יהאהובתי1974
פרטאצ׳יהללאהפסקה
עצםבגרון
עיןכמונים2
עיןכמונים
עדמדינה
ספרמשפחתי2.JPG
ספרמשפחתי
ספרהסאטירותהשני
ספרהסאטירותהשלישי
ספרהסאטירותהראשון
ספרהמסעות2
ספרהמסעות
סליחהשניצחנו
נקמתוהמתוקהשלפיקאסו
משפטהאבהותשלהנגריוסף
מערכונים
מסטיקעםפסים
מלחמתהנמלים
לאנורא
חיוךבבצורת
חורבמסך
השועלבלולהתרנגולות
הרקולסושבעת הננסים
הרפתקאההלתיגמורה
העולההיורדלחיינו
הכלתלוי
הכלבו
ההרפתקההבלתיגמורה
הגביעהואשלנו
הג׳ינג׳יעםהמפתח
דושיחביוגרפי
דודיםעלחוטים
גומזיםגומזים
בעד1970
באחדהאמשיםחדגדיא
באחדהאמשים
ארבינקא
אלףגדיאוגדיא
אלהמסעייונתן
אילוףהכלבההסוררת
אוילמנצחים
bottom of page